İzoleli Teller

H05V3-K / H07V3-K
H05V3-U / H07V3-U / H07V3-R
H05V-K / H07V-K
H05V-U / HU7V-U
H05Z1-K / H07Z1-K
H05Z1-U / H07Z1-U / H07Z1-R
H05Z-K / H07Z-K
H07V-R
H07Z-U / H07Z-R
H05V2-K / H07V2-K
H05V2-U / H07V2-U / H07V2-R