Dahili Telefon Kabloları

HB-APH
HBH
J-H(St)H Lg
Jumper Wire
J-Y(St)Y Lg
PD-APH - JE-02YS(St)H
PD-APV - JE-02YS(St)Y
PDH - J-2YH
PDV - J-2YY
VB-APV - JE-Y(St)Y
VBV - J-YY